Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Quĩ các dự án nhỏ của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Logo EZ

Logo EZ, © BMZ

Artikel

Đại sứ quán Đức có thể hỗ trợ các dự án nhỏ mà các dự án này nhằm cải thiện điều kiện sống của người nghèo và rất nghèo cũng như các tầng lớp người dân có cuộc sống khó khăn, hoặc các dự án hỗ trợ bình đẳng giới, cũng như hỗ trợ các dự án nhằm đặt được mục tiêu phát triển bền vững đã được thông qua tại Agenda 2030 vào năm 2015. https://sdgs.un.org/goals

Các dự án được hỗ trợ khi:

  • bên xin tài trợ là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, các nhóm hỗ trợ, tổ chức nhà thờ hay các tổ chức được công nhận khác. Các dự  án của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ không được hỗ trợ. Trong khuôn khổ cho phép bên xin tài trợ và người dân địa phương cần phải đóng góp vốn đối ứng vào dự án.
  • được sự đồng thuận của chính quyền địa phương về việc triển khai dự án
  • dự án thực hiện trong năm tài chính (từ tháng 1 đến tháng 12)
  • bên xin tài trợ phải đóng góp vào dự án (vật tư, tài chính hay công lao động)
  • kinh phí xin tài trợ trong khoảng từ 4.000 đến 12.000 Euro (được tính theo VND, tùy theo tỷ giá); trong trường hợp đặc biệt có thể hỗ trợ tài  chính lên tới 25.000 Euro.

Những dự án không được hỗ trợ gồm:

  • những dự án mà cần có sự đóng góp kinh phí thường xuyên của Đại sứ quán (ví dụ như nhu cầu kinh phí thường xuyên để chi trả lương hoặc những vật dụng tiêu hao như thức ăn, thuốc men, vải vóc, sơn …)
  • dự án đã bắt đầu thực hiện
  • dự án mà đơn vị xin tài trợ không thể chi trả cho các khoản kinh phí phát sinh hoặc dự án không có tính đảm bảo và bền vững ít hơn 3 năm.
  • dự án hỗ trợ lương thực phẩm, hỗ trợ nhân đạo

Với tiêu đề „Dự án nhỏ“, đơn xin tài trợ (bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh) xin gửi về địa chỉ sau vào bất kể thời điểm nào trong năm:

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội 27 Trần Phú – Ba Đình, Hà Nội – Việt Nam

hoặc e-mail

Đề nghị bên xin tài trợ điền đầy đủ và ký vào đơn xin tài trợ theo mẫu và gửi kèm tài liệu liên quan như tại mục số 20 và kế hoạch tài chính cụ thể bằng tiền Việt cùng với báo giá cho những khoản dự toán mua sắm.

nach oben