Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Trường hợp người hưởng lương hưu chết:Thông báo cho quỹ hưu trí biết việc người hưởng lương hưu chết.

cross christ religion faith god jesus sky crucifix catholic jesus Haarberg aachen

cross christ religion faith god jesus sky crucifix catholic jesus Haarberg aachen, © Colourbox

Artikel

Thân nhân còn sống của người hưởng lương hưu có nghĩa vụ thông báo ngay cho cơ quan bảo hiểm hưu trí về việc người hưởng lương hưu chết.

Lương hưu của người đã chết:

Tiền lương hưu được trả trước mỗi tháng. Việc trả lương hưu sẽ bị chấm dứt khi hết tháng mà người hưởng lương hưu chết. Tiền lương hưu do cơ quan có thẩm quyền trả sau thời điểm này phải được hoàn trả lại. Do đó, thân nhân còn sống của người hưởng lương hưu có nghĩa vụ thông báo ngay cho cơ quan bảo hiểm hưu trí hoặc Cơ quan đại diện Đức có thẩm quyền về việc người hưởng lương hưu chết và trả lại toàn bộ chi phiếu hoặc các khoản tiền khác đã nhận được sau khi người hưởng lương hưu chết. Xin lưu ý rằng, vì lý do kỹ thuật của ngân hàng có thể phải sau 6 tuần kể từ khi thông báo người hưởng lương hưu chết, việc trả lương hưu mới bị dừng lại. Những khoản tiền này cũng phải được hoàn trả lại.

Bản sao giấy chứng tử cũng phải được gửi cho cơ quan có thẩm quyền.

Nếu người chết vẫn được thanh toán số tiền lương hưu còn thiếu (ví dụ: do quyết định tăng lương hưu có hiệu lực hồi tố), thì những khoản tiền này chỉ có thể được trả cho những người thừa kế của người chết. Việc thừa kế phải được chứng minh, thường bằng cách xuất trình giấy chứng nhận quyền thừa kế.

Mai táng phí:

Chi phí mai táng thường không được hoàn lại. Có những trường hợp ngoại lệ, quý vị có thể nhận thông tin về việc này từ quỹ hưu trí.

Quý vị có thể tự thông báo cho quỹ hưu trí về việc người hưởng lương hưu chết qua trang web của Dịch vụ hưu trí, vui lòng chọn mục „Thay mặt cho người hưởng lương hưu" („Im Auftrag eines Rentners“):

Link

Quý vị có thể xem thông tin và mẫu tờ khai liên quan tới chế độ tử tuất trên trang web của Bảo hiểm hưu trí Đức:

Link

 

nach oben