Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Giấy chứng nhận còn sống

Senior

Senior, © Colourbox

Artikel

Thông tin về giấy chứng nhận còn sống 2023:

Nếu quý vị được hưởng lương hưu của Đức từ Bảo hiểm hưu trí hoặc Bảo hiểm tai nạn theo luật định và sinh sống ở nước ngoài, thì từ tháng 06 - 07/2022 quý vị sẽ nhận được thư thông báo điều chỉnh mức lương hưu cho năm 2023, kèm theo mẫu giấy chứng nhận còn sống có thông tin cá nhân của quý vị. Giấy chứng nhận còn sống bao gồm phần A và phần B.

Quý vị phải trực tiếp ký tên lên giấy chứng nhận còn sống, xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và gửi bản chính lại cho Deutsche Post AG Renten Service.

Việc gửi giấy chứng nhận còn sống qua Email hoặc Fax vì lý do đại dịch như trong những năm vừa qua không còn được chấp nhận nữa.

Các cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức chấp nhận giấy chứng nhận còn sống nếu chữ ký của người hưởng lương hưu trên đó được Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan chức năng của Việt Nam (ví dụ: cơ quan công an hoặc công chứng viên) chứng thực.

Việc công chứng giấy chứng nhận còn sống cho mục đích nhận lương hưu là miễn phí. (Trường hợp ngoại lệ: Trường hợp xin chứng nhận còn sống để nhận lương hưu bổ sung, chẳng hạn từ cơ quan bảo hiểm hưu trí tư nhân hoặc cơ quan bảo hiểm hưu trí nước ngoài, phải trả lệ phí 56,43 €, trả tiền mặt bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái vào thời điểm thanh toán.)

Người xin công chứng giấy chứng nhận còn sống phải trực tiếp đến làm thủ tục và mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ. Nếu quý vị không sử dụng mẫu giấy chứng nhận do cơ quan bảo hiểm gửi, thì phải trình thêm văn bản thông báo của cơ quan bảo hiểm về việc trả lương hưu cho quý vị (Rentenbescheid).

Nếu quý vị không thể tự điền mẫu giấy chứng nhận còn sống vì lý do sức khỏe, thì trong phần B của giấy chứng nhận còn sống phải khai thông tin của người đến xin công chứng hộ quý vị. Trong trường hợp này phải nộp kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe (ví dụ: giấy chứng nhận của bác sỹ).

Để xin công chứng giấy chứng nhận còn sống tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, quý vị cần đặt hẹn trước qua mục liên hệ trên trang web của Đại sứ quán.

nach oben