Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Những nguyên tắc quốc tế cơ bản

Bài viết

Chính sách nhân quyền của Đức theo đuổi một nghĩa vụ cụ thể: Bảo vệ các quyền cơ bản và các quyền tự do của con người.

United Nations Human Rights Council, Geneva / Switzerland
Human Rights Council© picture alliance

Những nguyên tắc quốc tế cơ bản

Năm 1948, cách đây hơn 60 năm, mọi người từ khắp thế giới đã đến Paris để giới thiệu với thế giới một viễn cảnh phi thường về một thế giới công lý và hòa bình: Họ thông qua Bản Tuyên ngôn nhân quyền thế giới.

Bản Tuyên ngôn này xuất phát từ „nhân phẩm vốn có và các quyền bình đẳng và không thể tách dời được“ của con người và công nhận những quyền đó của mỗi người, không phụ thuộc vào bất cứ khác biệt nào về mầu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc các tiêu chí tương tự. Chính đó là điều được hiểu về nhân quyền: Quyền con người là những quyền của mỗi người được sinh ra, không phụ thuộc vào những đặc điểm có thể phân biệt giữa con người chúng ta với nhau.

Công ước Dân sự và Công ước Xã hội của Liên hiệp quốc

Cùng với hai công ước về nhân quyền năm 1966 là Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Bản Tuyên ngôn này tạo ra „Bộ Luật nhân quyền“ (International Bill of Rights). Bộ luật này được bổ sung bởi một loạt các công ước nhân quyền quy định chi tiết hơn việc chống phân biệt đối xử, như chống phân biệt đối xử với phụ nữ hoặc chống phân biệt chủng tộc hoặc diễn giải những nội dung trọng tâm bảo vệ quyền con người, như cấm tuyệt đối tra tấn hoặc chế độ nô lệ. Đến nay nước đã phê chuẩn những công ước này và các nghị định thư đi kèm ấn định chi tiết ví dụ như những khả năng khiếu nại hoặc các cơ chế bảo vệ.

Công ước nhân quyền của châu Âu

Ở châu Âu năm 1950 Công ước về quyền con người và các quyền tự do cơ bản đã được thông qua. Công ước này thậm chí còn tạo điều kiện tiến hành tố tụng để bảo đảm các quyền con người. Hiệp ước Lisbon của Liên minh châu Âu có hiệu lực từ tháng 12.2009 cũng chứa đựng những nội dung tăng cường quyền con người.

Tính chất không thể tách dời của các quyền con người

Các quyền con người thường được chia làm ba nhóm. Nhóm một bao gồm các quyền dân sự và chính trị, ví dụ như quyền được sống và bảo vệ thân thể, quyền tự do và sở hữu, quyền tự do chính kiến và hội họp hoặc quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa thuộc nhóm hai, đề cập đến quyền được sống trong những điều kiện đúng mực, kể cả việc có chế độ dinh dưỡng đúng mực, quyền được làm việc và hưởng lương đúng mực, quyền thành lập công đoàn, quyền gia đình, bảo vệ đặc biệt người mang thai, bà mẹ và trẻ em, quyền được chăm sóc sao cho có tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể, quyền được học tập hoặc quyền được tham gia đời sống văn hóa. Hai nhóm trên được bổ sung bởi nhóm quyền thứ ba là các quyền trong cộng đồng, như quyền được phát triển hoặc sống trong hòa bình.

Tuy nhiên ngày nay việc phân chia hệ thống các quyền con người thành ba nhóm đã được thay thế bởi nhận thức sâu sắc về tính không thể tách dời được và sự phụ thuộc tương hỗ giữa tất cả các quyền con người. Không thể có được các quyền chính trị và dân sự, nếu một người không có được những điều kiện kinh tế tối thiểu cho cuộc sống. Ngược lại việc bảo đảm các thành tựu kinh tế và xã hội không được phép làm thiệt hại quyền tự do.

Luật cơ bản của Đức

Ngay trong điều 1 Luật cơ bản của mình nước Đức đã công nhận các quyền của con người „Nhân phẩm là bất khả xâm phạm. Tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm là nghĩa vụ của mọi quyền lực nhà nước. Nhân dân Đức nhận thức rằng, các quyền con người không thể xâm phạm được và không thể chuyển nhượng được là cơ sở của mọi cộng đồng con người, của hòa bình và công lý trên thế giới“. Đức là thành viên của hầu hết các công ước về nhân quyền của Liên hiệp quốc và của tất cả các chuẩn mực chính về quyền con người của châu Âu.

(Bản quyền: Bộ Ngoại giao Đức)

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang