Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Bài viết

Thay đổi quan trọng!

Cộng hòa Liên bang Đức nối lại việc hợp pháp hóa giấy tờ Việt Nam kể từ ngày 01/02/2018.

Thông tin về thủ tục hợp pháp hóa có trong các bản hướng dẫn sau đây:

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Thẩm tra giấy tờ hộ tịch đăng ký lại theo đường công văn

Giấy ủy quyền