Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông báo chương trình tài trợ của Quỹ Khí hậu Bộ Ngoại giao Đức

River landscape in the German-Dutch border region

River landscape in the German-Dutch border region, © INTERREG

25.03.2022 - Bài viết

Bộ Ngoại giao Đức hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường và khí hậu ở các quốc gia có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và khí hậu quốc tế và/hoặc bị ảnh hưởng đặc biệt bởi hậu quả của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Việt Nam là một trong số các quốc gia như vậy.

Quỹ Khí hậu Bộ Ngoại giao Đức là gì?

Bộ Ngoại giao Đức hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường và khí hậu ở các quốc gia có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và khí hậu quốc tế và/hoặc bị ảnh hưởng đặc biệt bởi hậu quả của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Việt Nam là một trong số các quốc gia như vậy.

Các dự án trước hết cần đảm bảo việc chuyển giao kiến thức và tạo động lực để hành động, thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Các dự án có thể được thực hiện dưới các hình thức như hội thảo, thảo luận trước khán giả, các buổi bồi dưỡng chuyên môn/hội thảo trực tuyến, các chiến dịch bảo vệ môi trường có ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phân tích nguy cơ, kết nối các tổ chức nghiên cứu (think tanks) hoặc dưới hình thức trao đổi với các chuyên gia Đức. Về cơ bản, kinh phí dành cho các dự án nằm trong khoảng từ 10.000 đến 50.000 Euro. Có thể gộp một số dự án nhỏ với kinh phí dưới ngưỡng này thành một dự án tổng thể có ý tưởng chủ đạo.

Các dự án cần đặt trọng tâm vào những nội dung nào?

Các dự án cần tập trung vào việc thực hiện bảo vệ khí hậu (xem các Nghị quyết của COP26) và bảo tồn loài (xem Công ước về Đa dạng sinh học COP 15). Ngoài việc giảm phát thải, việc thích ứng với biến đổi khí hậu (thường là qua các phương pháp tiếp cận dựa vào thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học) cũng như ứng phó với các thiệt hại và mất mát cũng cần được quan tâm. Các hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn loài cũng có thể phù hợp: Kết nối mạng lưới, lồng ghép bảo tồn thiên nhiên vào các dự án quy hoạch công cộng, chung sống hài hòa giữa con người và động vật hoang dã, tính bền vững của các phong tục truyền thống, v.v.

Các dự án sẽ mang lại giá trị gia tăng nếu có thể tạo ra hiệu ứng tổng hợp giữa bảo vệ khí hậu, môi trường, thiên nhiên, loài và bảo vệ nguồn nước, góp phần khắc phục tư duy cô lập điển hình.

Cần hướng đến những nhóm đối tượng nào?

Ngoài các nhà hoạch định chính sách, các nhóm mục tiêu bao gồm những người phổ biến, nhân rộng thông tin, tri thức không thuộc cơ quan nhà nước, ví dụ như từ khu vực doanh nghiệp, khoa học và xã hội dân sự.

Ai có thể xin tài trợ từ Quỹ Khí hậu?

Các tổ chức đã đăng ký tại Việt Nam (các viện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu, v.v.) có thể nộp hồ sơ xin tài trợ.

Dự án không được tài trợ trong những trường hợp nào?

Các đề xuất dự án không được tập trung duy nhất vào lĩnh vực năng lượng (ví dụ năng lượng tái tạo/sử dụng năng lượng hiệu quả). Các biện pháp mua sắm thuần túy hay các sự kiện xã hội không liên quan trực tiếp đến dự án sẽ không được tài trợ. Việc tài trợ cũng không được xem xét nếu bạn bắt đầu dự án trước khi nhận được chấp thuận tài trợ của Bộ Ngoại giao Đức. Để tránh bị hủy dự án do đại dịch, bạn cần thiết kế dự án của mình sao cho có thể triển khai được trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý, dự án phải được hoàn thành chậm nhất là vào ngày 31/12/2022.

Hồ sơ xin tài trợ bao gồm những giấy tờ gì?

Vui lòng nộp các giấy tờ sau đây bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh:

  • Đơn đăng ký đã được ký tên
  • Mô tả chi tiết về dự án bao gồm các thông tin về mục tiêu của dự án cũng như các biện pháp và hoạt động được lập kế hoạch cụ thể
  • Kế hoạch tài chính

Hồ sơ được nộp như thế nào?

Vui lòng gửi các tài liệu nêu trên tới địa chỉ email: wi-10@hano.diplo.de

Có thời hạn nộp hồ sơ không?

Hồ sơ phải được nộp muộn nhất là vào ngày 20/04/2022.

Bước tiếp theo là gì?

Trước tiên, Đại sứ quán sẽ kiểm tra xem các đề xuất dự án nhận được có đáp ứng các yêu cầu nêu trên hay không. Sau đó, các đề xuất này sẽ được chuyển đến Bộ Ngoại giao Đức để quyết định xem việc tài trợ có khả thi hay không. Sau khi Bộ Ngoại giao Đức xem xét, Đại sứ quán sẽ thông báo cho các ứng viên về kết quả xét duyệt tài trợ cho các đề xuất dự án.

Đơn đăng ký

Quay về đầu trang